Polityka Prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne
 • 1. Niniejsza Polityka Prywatności została wydana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:
  • 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 nr 2135 z późn. zm.),
  • 2) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. zm.) oraz
  • 3) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.) i określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.
 • 2. W związku z powyższym zobowiązujemy się dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych przekazanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze serwisów internetowych: www.agas.pl oraz www.sklep.agas.pl prowadzonych przez Sprzedawcę. Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona celem określenia zasad zbierania, przechowywania i ochrony danych osobowych, a także dostępu do informacji na urządzeniach Klienta uzyskanych za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • 3. Oświadczamy również, że stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 2. Definicje
 • Ilekroć w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności użyto wymienionych niżej wyrażeń i pisano je wielką literą, należy je rozumieć w podanym znaczeniu:
  • 1) Sprzedawca - Agas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Regułach przy ul. Bodycha 97, 05-816 Reguły Michałowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031931, NIP 5213111424, REGON 016427708;
  • 2) Umowa - każda umowa, w tym umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą, o treści zgodnej z Regulaminem Sklepu;
  • 3) Regulamin Sklepu – dokument opisujący warunki zawierania i wykonywania Umowy pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, a także zasady składania reklamacji i odstąpienia od Umowy, dostępny do pobrania na stronie internetowej www.sklep.agas.pl;
  • 4) Klient – osoba, na rzecz której zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz niniejszą Polityką Prywatności i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta została Umowa;
  • 5) Konto Klienta - przypisany do Klienta zbiór zasobów i uprawnień w ramach Sklepu, zawierający informacje niezbędne do autoryzacji Klienta w Sklepie oraz umożliwiający składanie Zamówień;
  • 6) Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywaną w celu założenia Konta Klienta;
  • 7) przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
  • 8) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu Klientom na podany przez Klienta adres e-mail ofert oraz informacji związanych z działalnością Sprzedawcy;
  • 9) Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem domenowym www.agas.pl;
  • 10) Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem domenowym www.sklep.agas.pl;
  • 11) Urządzenie – rozumie się przez to elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Serwisu lub Sklepu;
  • 12) Zamówienie – wypełnienie elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, określającego rodzaj i liczbę towarów, jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy;
  • 13) Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy towaru określonego w Zamówieniu;
  • 14) Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy towarów oferowanych przez Sprzedawcę.
§ 3. Zasady i zakres przetwarzania danych osobowych
 • 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych.
 • 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania, w celu realizacji Umowy, w tym prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz marketingu i promocji usług własnych.
 • 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne aby:
  • 1) skutecznie złożyć Zamówienie w Sklepie bez Rejestracji i logowania na Konto Klienta w celu realizacji Dostawy;
  • 2) dokonać Rejestracji Konta Klienta.
 • 4. Sprzedawca przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie podczas Rejestracji lub składania Zamówienia:
  • 1) nazwisko i imię;
  • 2) adres zamieszkania;
  • 3) adres korespondencyjny;
  • 4) adresy elektroniczne, w tym adres e-mail;
  • 5) numer telefonu komórkowego;
  • 6) numer telefonu stacjonarnego.
 • 5. Klient może wyrazić także odrębną zgodę na otrzymywanie Newslettera, w którym zawarte będą informacje handlowe, reklamowe i marketingowe od Sprzedawcy, w trakcie rejestracji Konta Klienta. Klient w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w ustawieniach Konta Klienta.
 • 6. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 • 7. Sprzedawca przestrzega następujących zasad przetwarzania danych osobowych:
  • 1) utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  • 2) prowadzi i rejestruje zbiory danych zgodnie z wymogami prawa;
  • 3) wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  • 4) przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • 5) zachowuje poufność danych osobowych.
 • 8. Po zakończeniu korzystania ze Sklepu przez Klienta Sprzedawca nie będzie przetwarzać danych osobowych Klienta, z wyjątkiem tych danych, które są:
  • 1) niezbędne do rozliczenia Umowy,
  • 2) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę;
  • 3) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania ze Sklepu lub oferowanych w ramach Sklepu Usług;
  • 4) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
 • 9. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu, w szczególności Sprzedawca przekazuje dane osobowe Dostawcy w celu realizacji Dostawy.
 • 10. Sprzedawca może być również zobowiązany do udostępnienia danych osobowych i informacji o Kliencie w ramach prowadzonego postępowania uprawnionym organom, np. sądom powszechnym, prokuraturze, policji.
§ 4. Inne dane o Kliencie i dane eksploatacyjne
 • 1. Sprzedawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Serwisu oraz ze Sklepu i oferowanych w ramach Sklepu produktów i usług, w szczególności takie jak:
  • 1) oznaczenia identyfikujące Klienta, w tym jego adres e-mail;
  • 2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient;
  • 3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu lub Sklepu;
  • 4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z usługi lub nabyciu towaru.
 • 2. Sprzedawca oświadcza, że wykorzystuje narzędzia przeznaczone do analizy ruchu w Serwisie i w Sklepie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne w celu gromadzenia danych o aktywności Klienta i jego zachowaniach w Serwisie i w Sklepie.
 • 3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej Sprzedawca wykorzystuje wyłącznie anonimowo w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w Serwisie i w Sklepie, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania usługami lub produktami oraz treściami zamieszczanymi w Serwisie i w Sklepie, a także ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach.
 • 4. W przypadku korzystania przez Klienta z Serwisu lub Sklepu przy użyciu urządzeń przenośnych, Sprzedawca może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu lub ze Sklepu.
§ 5. Pliki cookies
 • 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies.
 • 2. W ramach Serwisu i Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • 1) sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w Urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia z Serwisu lub Sklepu lub wyłączenia oprogramowania;
  • 2) stałe – pliki przechowywane w Urządzeniu Klienta przez określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 • 3. W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, które są przechowywane przez czas określony – maksymalnie dwa lata od momentu ich zapisania w przeglądarce Klienta. Serwis korzysta z plików cookies stosowanych przez platformę WordPress, w oparciu o którą strona internetowa Serwisu została zbudowana. Służą one do przechowywania ustawień lub do zapamiętania zamknięcia informacji o cookies, która wyświetla się na dole strony Serwisu.
 • 4. W ramach Sklepu wykorzystywane są następujące pliki cookies:
  • 1) niezbędne - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  • 2) wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • 3) funkcjonalne - umożliwiające zachowanie wybranych przez Klienta ustawień i identyfikację zawartości koszyka Klienta.
 • 5. Pliki cookies wymienione w pkt 3 i 4 wykorzystywane są w celu:
  • 1) dostosowania zawartości Serwisu i Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Serwisu i Sklepu na Urządzeniu Klienta, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
  • 2) tworzenia statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Serwisu i Sklepu przez Klientów, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści;
  • 3) utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła, a produkty raz dodane do koszyka zostają zapamiętane.
 • 6. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla Urządzeń Klientów korzystających ze strony internetowej Sprzedawcy.
 • 7. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W razie skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu i ze Sklepu będzie możliwe, z wyłączeniem niektórych funkcjonalności, które wymagają plików cookies.
 • 8. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
 • 9. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 6. Prawa Klientów
 • 1. Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, które Sprzedawca zobowiązuje się wykonywać rzetelnie, sumiennie i niezwłocznie.
 • 2. Klient ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać z Serwisu lub ze Sklepu, a także w jakim zakresie i czasie chce udostępniać informacje o sobie.
 • 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych w oparciu o udzieloną zgodę, Klientowi którego dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie i poprzez oświadczenie złożone w dowolnej formie.
 • 4. Klientowi przysługują prawa zgodnie z postanowieniami art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. W tym celu Klient może skorzystać z formularza elektronicznego w zakładce Kontakt na stronie Serwisu lub Sklepu, zgłosić się pod numer telefonu dostępny w zakładce „Infolinia” na stronie internetowej Sklepu lub przesłać e-mail na adres: sklep@agas.pl.
 • 5. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył warunki korzystania z Serwisu lub Sklepu lub obowiązujące przepisy prawa, a dane osobowe Klienta są Sprzedawcy niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 • 6. Wyraźnie wyrażone oświadczenie woli o żądaniu zaniechania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia skierowane do Sprzedawcy uniemożliwia realizację Zamówienia i stanowi podstawę rozwiązania Umowy z przyczyn, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7. Postanowienia końcowe
 • 1. W Serwisie i w Sklepie mogą pojawiać się linki i odnośniki do innych stron internetowych w różnej formie. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu oraz Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sprzedawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Sprzedawca nie ponosi bowiem odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę prywatności i sposoby ochrony danych osobowych.
 • 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 • 3. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Klienci będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Serwisu i Sklepu.
 • 4. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Klient wyraża zgodę na zasady przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Sklepu, opisane w niniejszym dokumencie.
 • 5. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności proszę zgłaszać pod numerem telefonu + 48 22 723 40 33 (dostępnym w zakładce „Infolinia” na stronie internetowej Sklepu) lub poprzez wiadomość elektroniczną e–mail na adres: sklep@agas.pl.