Formularz reklamacji w ramach udzielonej gwarancji

Dane zgłaszającego reklamację:

Imię i nazwisko:

Reklamujący oświadcza iż jest:

Numer PESEL (konsument):

Numer NIP (przedsiębiorca):

Adres zamieszkania lub siedziby (konsument/przedsiębiorca):

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Adres poczty elektronicznej (e-mail):

Telefon:

Data nabycia reklamowanego towaru:

Oświadczam iż podany w formularzu adres mailowy jest przeze mnie używany i stanowi zwykły środek komunikacji. Równocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej reklamacji na wskazany adres elektroniczny, ze skutkami doręczenia.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AGAS Sp. z o.o. w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji reklamacji. Wiem, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Oświadczenie dotyczące reklamacji towaru

Rodzaj i model reklamowanego towaru:

Data stwierdzenia wad:

Dokładny opis wad i okoliczności ich powstania oraz wykrycia:

Jako dowód zakupu reklamowanego towaru oraz prawidłowego serwisowania, zgodnie z warunkami gwarancji przedkładam:

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: skelp@agas.pl