Formularz reklamacji rękojmia

Dane zgłaszającego reklamację:

Imię i nazwisko:

Reklamujący oświadcza iż jest:

Numer PESEL (konsument):

Numer NIP (przedsiębiorca):

Adres zamieszkania (konsument):

Adres siedziby (przedsiębiorca):

Adres do zrealizowania reklamacji:

Adres poczty elektronicznej (e-mail):

Telefon:

Nr dokumentu sprzedaży (paragon/faktura):

Data nabycia reklamowanego towaru:

Oświadczam iż podany w formularzu adres mailowy jest przeze mnie używany i stanowi zwykły środek komunikacji. Równocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej reklamacji na wskazany adres elektroniczny, ze skutkami doręczenia.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez AGAS Sp. z o.o. w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji reklamacji. Wiem, iż mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Oświadczenie dotyczące reklamacji towaru

Rodzaj i model reklamowanego towaru:

Data stwierdzenia wad:

Miejsce w jakim znajduje się towar w chwili składania reklamacji, jeżeli jest to miejsce inne niż miejsce zamieszkania:

Dokładny opis wad i okoliczności ich powstania oraz wykrycia:

Określenie żądania zgłaszającego reklamację:

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres: skelp@agas.pl